Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

 • Koordinator per njoftimin dhe konsultimin publik: 
 • Adresa elektronike:  
 • Orari i punes:  E Hënë – E Premte / 08:00 – 16:00

Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun

Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

 • Buxheti
 • PBA
 • Taksat e tarifat vendore
 • Tjetërsimi ose dhënia në përdorim të pronave të tretëve
 • Çdo rregullore apo projektakt i cili  ka ndikim të drejtpërdrejtë në komunitet

Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Koordinator per njoftimin dhe konsultimin publik: 

Adresa elektronike:  

Raporti vjetor për transparencën

 • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
 • Numri i përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;
 • Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes
 • Numri i takimeve publike të organizuara