Në rrethin e Tropojes janë 92 ambulanca.

1)  Njësia Administrative Margegaj ka 9 ( nente) ambulance.

2)  Njesia Administrative Lekbibaj ka 18 (tetembedhjete) ambulanca.

3) Njësia Administrative Bytyç ka 13 (trembëdhjetë) ambulanca.

4)  Njësia Administrative Tropojë ka21 ( njëzetë e një)  ambulanca.

5) Njësia Administrative Bujan ka 13 (trembëdhjetë) ambulanca.

6) Njësia Administrative Fierzë ka 9 (nentë) ambulance.

7) Njësia Administrative Llugaj ka 6 (gjashtë) ambulanca.

8)  Në qytetin e Bajrama Currit janë 3 (tre) ambulanca

 

Numri 128 është në sherbim 24 orë.