Politika per zhvillimin e qendrueshem ne nje afat kohor jo me pak se 5 vite
Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjes
Veprimet qe duhen ndermarre duke parashikuar dhe kostot perkatese
Burimet e financimit

2023
Raport mujor (pas dates 30 prill te çdo viti buxhetor) te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve (8 raporte)

 

2022
Raport mujor (pas dates 30 prill te çdo viti buxhetor) te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve (8 raporte)

2021
Raport mujor (pas dates 30 prill te çdo viti buxhetor) te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve (8 raporte)

2020
Raport mujor (pas dates 30 prill te çdo viti buxhetor) te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve (8 raporte)

Plani per daljen nga situata e veshtiresive financiare 

  • Asete dhe prona te ofruara per shitje ose dhenie me qira
  • Kritere qe duhet te plotesohen
  1. Emri donatorit
  2. Shuma donacionit
  3. Qellimi donacionit