Për pranimin nga jashte në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese