Njoftime për verifikim paraprak për lëvizje paralele në kategorinë e ulët, e mesme dhe ekzekutive