Dokumentacioni që duhet të paraqesë familja përfituese për bonus strehimi
December 13, 2018
Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komisionin e Vleresimit
February 11, 2019
Shiko te gjitha

Skema Pilote Rajonale e Granteve

Skema Pilote Rajonale e Granteve Projekti: "Rikonstruksion i Godinës së Kopështit nr.2 dhe Sistemim i Ambjenteve të Jashtme"

Kopeshti nr.2 ndodhet ne qytetin Bajram Curri, Lagje “Dardania”.Ky objekti eshte me 2 kate dhe ka 4  grupe me femijet. Ai eshte i ndertuar dhe i vene ne shfrytezim ne vitet ’85  dhe per shkak te amortizimit nder vite  si dhe mungeses se investimeve per rikonstruksionin e tij godina eshte ne gjendje te mjerueshme. Kjo eshte me e dukshme ne sistemin hidrosanitar te ketij objekti. Muret po demtohen nga lageshtira e madhe, wc jane pothuajse te shkaterruara, soletat po demtohen cdo dite duke rrezikuar dhe shembjen e ketij objekti. Kjo gjendje fizike e objektit ndikon ne shendetin e femijeve dhe te personelit.

Projekti konsiston ne permiresimin e kushteve per femijet qe frekuentojne kete kopesht, nepermjet rikonstruksionit  total te nyjeve sanitarete dhe sistemimit te oborrit.

Kopeshti nr.2 ne pronesi te tij ka nje hapesire (oborr) te konsiderueshme e cila me pak investime mund te shfrytezohet me se miri per argetimin dhe  zhvillimin e procesit mesimor te femijeve. Kesaj do ti sherbeje sistemimi, gjelberimi, vendosja e stolave dhe e nje kendi lojrash.

Objektivat e Projektit jane te pemiresoje kushtet e përgjithshme te kopshtit duke bere nderhyrejet me nevoje emergjente.Te rrise standartin e kopeshtit duke plotesuar kushtet minimale qe kerkon mirerritja e femijeve, duke krijuar  kushte te mira higjenosanitare per femijet dhe bere rikonstruksion total te tualeteve te cilat jane plotesisht jashte standarteve, nderhyrje te cilat do te pemiresojne jetesen e femijeve dhe lehtesoje punen e stafit. Te krijoje kushte sipas standardeve duke bere sistemimin e oborrit te kopeshtit.

Numri i perfituesve  direkt  te ketij projekti 350, terthorazi, rreth 5000. Direkt perfitojne femijet qe frekuentojne kete kopesht, prinderit e tyre dhe personeli i ketij kopshti, ndersa terthorazi, perfitojne nje pjese e madhe e banoreve e qytetit Bajram Curri dhe fshatrave perreth.

Bashkia Tropoje ka mbajtur disa konsultime me grupet kryesore te interesit, prinder, femije dhe stafin e kopeshtit. Pjesmarrja ne keto konsultime ishte e madhe  dhe per shkak te rendeise qe ka ky projekt per prinderit te cilet kerkojne, qe femijet si gjeja me shtrenjte e tyre te jene te sigurte dhe tu plotesohen kushtet minimale. Pas konsultimit me keto grupe,  bazuar kryesisht ne kerkesat e prinderve, ne vendosem prioritet per nderhyrjet qe duhen bere menjehere.

Aktivitet kryesore te ketij projekti: Prishja e sovatimeve, heqja e paisjeve hidrosanitare te vjetra( wc,lavamane, tubacionet e ujesjellesit, tubacionet e kanalizimeve, shtresat e ndryshme etj). Ndertimi i rrjeteve te reja te ujesjellesit dhe kanalizimeve, vendosja e paisjeve te reja hidrosanitare, hidroizolimi i dyshemese, sovatimet e reja, veshja e mureve me pllakave majolike.

Ndersa per sistemimin e ambenteve te jashtme do te behen keto aktivitete: Germimi dhe sheshimi i territorit, ndertimi i mureve mbajtese,shkallareve, bordurave, shtrimi i sheshit ku do vendosen lojra te ndryshme. Mbjellja e pemeve dhe barit, vendosja e stolave, shtrimi i rrugicave.  Me zbatimin e ketij projekti zgjidhen keto probleme duke permiresuar kushtet dhe kjo ndikon edhe ne cilesine e sherbimit ndaj femijeve dhe procesin e edukimit dhe formimit baze te tyre. Llojet e aktiviteteve të propozuara specifikohen me poshte:

Punime prishje 5(pese) dite ,ndertimi i rrjetit te ri per nyjet sanitare 15 (pesembedhjete) dite, nivelimi i dyshemeve te tualeteve, hidroizolimi, punime shtresa e pllakave 5(pese)  dite, suvatim dhe veshje pllakash 5(pese)  dite, vendoje e paisjeve hidrosanitare 2(dy) dite, suvatimi i jashtem dhe lyeraja e objektit 13(trembedhjete) dite.

Punimet per sistemim-gjelberimin 10(dhjete) dite, punime per kendin e lojrave 5(pese) dite.

Pra plani kohor I ketyre aktiviteteve realizohet per 50(pesedhjete) deri ne 60(gjashtedhjete) dite sepse mund te kombinohen duke plotesuar njekoheisht duke punuar edhe ne ambjetet e jashtme dhe brendshme te objektit.

Mirembajtja e ketij Investimi do behet nga Bashkia Tropoje me te ardhurat e veta.

Comments are closed.