Drejtoria e Planifikimit te Territorit

Drejtori Hasan Çuka dpzht@tropoje.gov.al

Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit te Territoit

Sektori i Mbrojtjes se Konsumatorit

Sektori i Zhvillimit Rural

Drejtoria Ekonomike

Drejtor Ekonomik Rexhep Ismailisufaj drejtorekonomik@tropoje.gov.al

Sektori i buxhetit dhe finances

Sektrori  i Ndihmes Ekonomike

Sektori i Q.K.R

Sektori i Tatim Taksave

Sektori i Burimeve Njerezore Pergjegjes Sektori Kujtim Osmanaj burimenjerezore@tropoje.gov.al

Sektori  per mbrojtjen dhe Shpetimin nga Zjarri Fatmir Rexha

Sektori i Auditit Pergjegjese sektori Mirjeta Gjongecaj audit@tropoje.gov.al

Drejtoria e Sherbimeve dhe Turizmit

Drejtor i Sherbimeve dhe Turizmit  Zenel Çela  dsherbime@tropoje.gov.al

Sektori i Emergjencave Civile

Zyra e Gjendjes Civile

Sektori i Arsimit dhe Kultures

Pergjegjes i Muzeut e Biblotekes Nafie Demushi

Sektori i Mirembajtjes se Rrugeve

Sektori  i Pastrimit

Sektori i Policise Bashkiake

Sektori  i Qendres Kulturore

Sektori i Sportit

Sektori  i Sherbimeve Publike, Mjedisit dhe Kontrollit te Territorit

Sektori Social ( çerdhet)