Kryetari i Bashkisë

Besnik Dushaj

e-mail besnik.dushaj@tropoje.gov.al

Zëvëndës Kryetar

  1. Feride Rrahmanaj  e-mail feride.rrahmanaj@tropoje.gov.al
  2. Astrit Margjeka  e-mail  astrit.margjeka@tropoje.gov.al
  3. Ramiz Bardhi e-mail ramiz.bardhi@tropoje.gov.al

Drejtoria e Kabinetit të Kryetarit

Drejtor Kabineti

Bujar Hasanpapaj

e-mail bujar.hasanpapaj@tropoje.gov.al

Sektori i Burimeve Njerëzore

Përgjegjës i Burimeve Njerëzore

Kujtim Osmanaj 

e-mail kujtim.osmanaj@tropoje.gov.al

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Drejtori i PZHT-së

Hasan Çuka

e-mail hasan.cuka@tropoje.gov.al

Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Përgjegjëse e PZHT-se

Mereme Brecani

e-mail mereme.brecani@tropoje.gov.al

Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit

Përgjegjëse e Mbrojtjes së Konsumatorit

Feride Ahmetaj

e-mail feride.ahmetaj@tropoje.gov.al

Sektori i Zhvillimit Rural

Përgjegjës Sektori

Tahir Gabraj

e-mail  tahir.gabraj@tropoje.gov.al

Drejtoria Ekonomike

Drejtor Ekonomik

Rexhep Ismailisufaj

e-mail rexhep.ismailisufaj@tropoje.gov.al

Sektori i Buxhetit dhe Financës

Përgjegjëse e Buxhetit dhe Financës

Vjollca Berbati

e-mail vjollca.berbati@tropoje.gov.al

Sektrori  i Ndihmës Ekonomike

Përgjegjëse e Ndihmës Ekonomike

Drita Gjeci

e-mail drita.gjeci@tropoje.gov.al

Sektori i Q.K.R

Sektori i Tatim Taksave

Përgjegjëse Sektori

Fitore Danaj

e-mail fitore.danaj@tropoje.gov.al

Sektori i Tatim Taksave

Sektori i Q.K.R

Fatmira Malaj

e-mail fatmira.malaj@tropoje.gov.al

Sektori  për Mbrojtjen dhe Shpëtimin nga Zjarri

Përgjegjës Sektori

Fatmir Rexha

e-mail fatmir.rexha@tropoje.gov.al

Sektori i Auditit

Përgjegjëse e Auditit

Mirjeta Gjongecaj

e-mail mirjeta.gjongecaj@tropoje.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve dhe Turizmit

Drejtor i Shërbimeve dhe Turizmit

Zenel Çela

e-mail zenel.cela@tropoje.gov.al

Sektori i Emergjencave Civile

Përgjegjës i Emergjencave Civile

Bajram Gjongecaj

e-mail bajram.gjongecaj@tropoje.gov.al

Zyra e Gjendjes Civile

Përgjegjëse e Zyrës se Gjendjes Civile

Bukurie Bisheva

Sektori i Arsimit dhe Kulturës

Përgjegjës i Muzeut e Biblotekës

Nafie Demushi

Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugëve

Sektori  i Pastrimit

Sektori i Policisë Bashkiake

Sektori  i Qendrës Kulturore

Sektori i Sportit

Sektori  i Shërbimeve Publike, Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit

Sektori Social ( çerdhet, kopshtet)