Ndërhyrje qe nuk kërkojne pajisjen me një leje ndërtimi