Punime që kryhen me deklaratë paraprake punimesh dhe dokumentacioni perkates