Për një ndryshim në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil për vitin 2018