Vendim per miratimin e planit vjetor te pranimit ne sherbimin civil per vitin 2018 bashkia Tropoje