Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive