Njoftim per rezultatin paraprak te shpalljeve te dates 20.03.2017